1. WSTĘP
Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu www.pawelkasza.pl, prawa własności intelektualnej oraz warunki sprzedaży produktów cyfrowych.


2. DEFINICJE
Usługodawca
Agencja Reklamowa Media Design Paweł Kasza
38-400 Krosno ul. Naftowa 12/2
NIP: 684-243-21-40
REGON: 180941007

Dane Osobowe - Dane służące do identyfikacji klienta, w tym imię i nazwisko, adres email oraz adres zamieszkania.
Klient - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu oraz nabywa produkty cyfrowe na zasadach przedstawionych w regulaminie.
Metody Płatności - Systemy płatności dokonywanych przez Klientów za pośrednictwem operatorów płatności wymienionych w serwisie.
Regulamin - Niniejszy regulamin
Rejestracja - Podanie przez Klienta danych wymaganych do zawarcia umowy lub transakcji oraz uzyskania dostępu do określonych zasobów serwisu oraz produktów cyfrowych
Produkty Cyfrowe - Treści cyfrowe umieszczone w serwisie, które zawierają teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, materiały video, itp., będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293), w szczególności opublikowane w formie e-booków oraz artykułów
Umowa - umowa sprzedaży lub dostępu do produktów cyfrowych oraz usług zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą


3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Za pośrednictwem serwisu www.pawelkasza.pl Usługodawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Do korzystania z serwisu oraz korzystania z usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez wybrane urządzenie Klienta:
- dostęp do Internetu
- wybrany system operacyjny
- wybrana przeglądarka internetowa,
- wybrany pakiet biurowy
- wybrana przeglądarka plików .pdf
- wybrany odtwarzacz plików wideo
- posiadanie aktywnego adresu e-mail
3. Za pośrednictwem serwisu usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną, które polegają na umożliwieniu Klientowi zawarcia z Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów cyfrowych dostępnych w serwisie.
4. Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Wszelkie prawa do serwisu www.pawelkasza.pl (między innymi prawa własności intelektualnej, autorskie prawa majątkowe, nazwa, domena, treści) należą do Usługodawcy.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z regulaminem, obowiązującym prawem oraz zasadami korzystania z Internetu w sposób, który nie narusza praw Usługodawcy i osób trzecich.
7. Dostęp do płatnych produktów cyfrowych wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.
8. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty za produkt cyfrowy lub usługę uiszczoną przez Klienta.
9. Zabrania się:
- korzystania z produktów cyfrowych bez umowy bądź licencji
- kopiowania lub odsprzedawania produktów cyfrowych
- publicznego płatnego oraz bezpłatnego udostępniania produktów cyfrowych w innych serwisach internetowych
10. Oprócz niniejszego regulaminu w serwisie www.pawelkasza.pl mogą obowiązywać także dodatkowe regulaminy uzupełniające jego treść.
11. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Warunkiem odstąpienia od umowy jest wypełnienie formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1) i wysłania go na adres Usługodawcy.
12. Podanie w formularzu rejestrowym adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej droga elektroniczną.


4. PRODUKTY CYFROWE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługodawca umożliwia Klientowi dostęp do Produktów Cyfrowych oraz możliwość ich zakupu.
2. Produkty Cyfrowe dostępne nieodpłatnie (artykuły na blogu) mogą być dostępne czasowo. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji oraz usuwania.
3. Usługodawca oferuje Klientowi płatny dostęp do konsultacji oraz szkoleń. Zakres i ceny tych usług przedstawione są w cenniku znajdującym się w serwisie www.pawelkasza.pl. Dokładana oferta zostanie przedstawiona Klientowi po dokonaniu zapytania. Umowa zawierana jest po dokonaniu złożenia zamówienia oraz zapłaty określonej ceny.
4. Wysłanie zapytania o ofertę wymaga podania danych osobowych przez Klienta oraz akceptacji niniejszego regulaminu. Wypełniając formularz Klient oświadcza, że podane dane są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi.
5. Aby uzyskać dostęp do konsultacji, szkolenia, e-booka lub innego płatnego produktu cyfrowego Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w sposób określony w niniejszym regulaminie.


5. CENY ZAKUPU PRODUKTÓW CYFROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Ceny produktów cyfrowych, konsultacji oraz szkoleń wskazane są każdorazowo przy danym produkcie lub usłudze umieszczonym w serwisie www.pawelkasza.pl
2. Wszystkie prezentowane ceny podawane są w złotych polskich jako ceny netto, czyli bez uwzględnienia obowiązującej stawki podatku VAT. Podane ceny są wiążące dla Klienta w momencie wyrażenia chęci zawarcia umowy lub dokonania zakupu.
3. Wszystkie opłaty mogą być uiszczane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Metod Płatności wymienionych w niniejszym regulaminie.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian cen produktów cyfrowych i usług prezentowanych w serwisie.


6. PŁATNOŚCI
1. Klient dokonuje płatności za produkt cyfrowy, konsultację lub szkolenie za pomocą Metod Płatności wskazanych w serwisie.
2. Aby skorzystać z wybranej Metody Płatności należy uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin udostępniony przez operatora płatności.


7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW i REKLAMACJE
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku wykonania w pełni usługi konsultacji lub szkolenia przez Usługodawcę oraz po upływie terminu, w którym Klient mógł wyrazić chęć odstąpienia od umowy.
5. Klient ma prawo do reklamacji usługi, która została niewykonana lub wykonana nienależycie.
6. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@pawelkasza.pl. W zgłoszeniu należy podać dokładną przyczynę reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikacje Klienta.
7. Reklamacji nie podlegają usługi niewykonane lub nienależycie wykonane z następujących przyczyn:
- błędy lub pomyłki Klienta
- złe funkcjonowanie sprzętu oraz przeglądarki internetowej Klienta
- działanie osób trzecich, które nie uczestniczą w świadczeniu usług z inicjatywy Usługodawcy
8. W razie konieczność Usługodawca zwraca się do Klienta z prośbą o uzupełnienie informacji poddanych w reklamacji.
9. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma m.in. możliwość:
- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
- bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
11. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
12. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
13. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy usługodawcą i przedsiębiorcami, chyba że przy produkcie napisano inaczej. 


8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Usługodawca posiada prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskie do treści cyfrowych i produktów cyfrowych prezentowanych w serwisie www.pawelkasza.pl.
2. Po uzyskaniu dostępu do prezentowanych w serwisie treści Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Zabronione są jakiekolwiek działania prowadzące do naruszenia praw własności intelektualnej.


9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wypełnienie jakiegokolwiek formularza w serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.
2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11.2021
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.


Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy
2023 © pawelkasza.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.